Rreth Nesh

Shkolla e mesme profesionale Hoteleri – Turizem

Misioni

Edukimi i elementeve të qytetarisë dhe nxitja tek nxënësit e shprehive praktike, të të mendurarit krijues dhe iniciativës së lirë, me qëllim përshtatjen e tyre në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të punës duke ofruar:

Vizioni

Përgatitja e qytetarit të denjë dhe punonjësve të kualifikuar në fushën e hotelerisë dhe turizmit si dhe në fushën e teknologjisë ushqimore duke ofruar cilësi në përgatitje, kulturë bashkëpunimi, atmosferë miqësore, aktivitete të shumta, dhe një treg pune të garantuar.

Struktura Organizative

Struktura organizative Shkolla Hoteleri - Turizem
VET by EHL Logo

VET nga EHL është një platformë gjithëpërfshirëse për ndërtimin e karrierës, e krijuar me përpikëri për t’ju pajisur me aftësitë dhe përvojën e duhur për sukses në fushën e hotelerisë dhe turizmit.
Perfaqësuesit që do të përfundojnë kursin e trajnerëve të VET nga EHL do të pajisen me një certifikatë nga EHL.