Prioritete dhe Objektiva

PRIORITETET 2021-2025

 1. Përmirësimi i cilësisë së përgatitjes së nxënësve në shkollë
 2. Përmirësimi i cilësisë së përgatitjes profesionale të nxënësve
 3. Përdorimi  i konviktit të shkollës në një “Hotel Mësimor” për nxënësit
 4. Punësimi dhe vetëpunësimi i nxënësve

OBJEKTIVAT 2023-2024

Permiresim i rezultateve te cilesise se pergatitjes se nxenesve

 1. Te rritet % e kalueshmerise ne Lendet e Matures Shteterore
 2. Te rritet Nota Mesatare ne Lendet e Matures Shteterore
 3. Te ulet numri i mungesave
 4. Te ulet numri i te larguarve nga shkolla

Treguesit e performances dhe permbushje te veprimtarive

Numri i mungesave te nxenesve
0
Numri i nxenesve te larguar nga shkolla
0
Kalueshmeria Mature Shteterore
0%
Nota mesatare ne Mature Shteterore
0

Permiresim i cilesise se pergatitjes profesionale

 1. Te rritet numri i marreveshjeve te bashkepunimit me bizneset
 2. Te rritet numri i nxenesve qe kryejne praktika gjithevjetore ne biznes
 3. Te permiresohet nota mesatare e nxenesve ne lendet/modulet profesionale
 4. Te kryhet vleresini ne perfaqesues biznesi, i aftesive te fituara nga nxenesit.
 5. Te rritet numri i nxenesve qe kryejne praktikat profesionale ne konviktin e shkolles krahasuar me dy vite me pare
 6. Te rritet numri i diteve te realizimit te praktikave profesionale ne konviktin e shkolles
 7. Te rritet numri i pjesemarrjeve ne aktivitete kombetare/rajonale/nderkombetare
nxenes qe kane kryer praktika ne biznes
0
akt marreveshje te realizuara me bizneset
0
Programi mesimor i realizuar ne biznes
0%
Nota mesatare ne lendet profesionale
0

Punesim dhe vetepunesim i nxenesve, pas perfundimit te shkolles

 

 1. Te rritet numri i nxenesve te diplomuar, te punesuar / sipermarres ne tregun e punes
 2. Te rritet bashkepunimi me Zyrat e Punes dhe punedhenes, per te rritur numrin e nxenesve te punesuar
 3. Te rritet numri i profileve qe ofron shkolla per tju pergjigjur kerkesave te tregut te punes, per punonjes te kualifikuar

Nxenes te punesuar pas perfundimit te shkolles

Hoteleri - Turizem
0%
Teknologji Ushqimore
0%
Vajza te punesuara
0%
Nxenes qe nuk punojne
0%
Nxenes te vetepunesuar
0%
Nxenes qe duan studimet e larta
0%
Te punesuar jashte vendit
0%

Trajnimi i vazhduar profesional i mesimdhenieve

 1. Te realizohet trajnimi didaktik i mesimdhenieve ne masen 100%
 2. Te rritet numri i trajnimeve ne nivel rajonal/nderkombetar
 3. Te rritet numri i trajnimeve te brendeshme te realizuara nga institucioni