Misioni & Vizioni

Misioni

Edukimi i elementeve të qytetarisë dhe nxitja tek nxënësit e shprehive praktike, të të mendurarit krijues dhe iniciativës së lirë, me qëllim përshtatjen e tyre në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të punës duke ofruar:

Vizioni

Përgatitja e qytetarit të denjë dhe punonjësve të kualifikuar në fushën e hotelerisë dhe turizmit si dhe në fushën e teknologjisë ushqimore duke ofruar cilësi në përgatitje, kulturë bashkëpunimi, atmosferë miqësore, aktivitete të shumta, dhe një treg pune të garantuar.